1. محمد حکیمی , وحیده عرفانیان , رضا تکجو چلارس , سنتز و شناسایی کمپلکسهای جدید از برخی عناصر واسطه با لیگاند 4-(2-هیدروکسی اتیل)-1-(تیوفن-2-ایل متیلن) هیدرازین کربوتیوآمید , 8th congress of chemistry , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۷